Czym jest analiza statystyczna?

Czym jest analiza statystyczna?

Słowo kluczowe: ANALIZA STATYSTYCZNA

{Analizę statystyczną|Statystykę} {określa się|definiuje się|opisuje się|charakteryzuje się} jako {analizę|sprawdzanie|obserwację|badanie} {zdarzeń|wydarzeń|faktów} {i|lub|bądź|albo|oraz} {ludzi|postaci|osobników|osób} publicznych. Analiza statystyczna to {olbrzymia|wielka|gigantyczna|ogromna} {dziedzina|dziedzina nauki|doktryna|nauka} {koncentrująca się|skupiająca się|ścieśniająca się} na {sposobach|środkach|technikach|metodach} {zdobywania|informowania|uzyskiwania|pozyskiwania} {i|oraz} {przedstawianiu|prezentowaniu|prezentacji}{, a|, jak} {również|także} na {analizowaniu|badaniu|testowaniu|testach|analizie} {wszelakich|różnorodnych|rozmaitych|wszystkich} {cech|informacji|danych} {przedstawiających|portretujących|obrazujących|opisujących} {wybrane|konkretne|poszczególne} {masowe zjawiska|zjawiska|zdarzenia|fakty|zjawiska masowe}. {{Duża|Znacząca|Istotna|Ważna|Ogromna} jej część {zajęła się|zajmuje się}|{Duży|Znaczący|Istotny|Ważny|Ogromny} jej {fragment|element} {zajął się|zajmuje się}} {jedynie|wyłącznie|po prostu} {obserwowaniem|podglądaniem|kontrolowaniem|obserwacją} {środowiska|otoczenia|świata|społeczeństwa} i {wyznaczaniem|odnajdywaniem|dochodzeniem do} {przydatnych|praktycznych|specjalnych|pewnych} {wyników|zależności|podobieństw|wniosków}. {Badacze|Statystycy|Naukowcy|Analitycy|Analitycy statystyczni} {nierzadko|niejednokrotnie|często|nieraz} {są zmuszeni|mają obowiązek|muszą} {przeprowadzać|realizować|prowadzić|wykonywać} {masowe|mnogie|liczne} {badania|testy|eksperymenty}, {jakie|które to|jakie to|które} {zatwierdzają|poświadczają|uwierzytelniają|potwierdzają} {uprzednio|wcześniej} {przygotowane|stworzone|wykreowane|wymyślone|ustalone} przez nich {teorie|założenia|tezy statystyczne|teorie statystyczne}.


{Aby|By} {odpowiednio|dobrze|porządnie|wiarygodnie|właściwie} {wyznaczyć|wytypować|wybrać|opisać} i {przebadać|przeanalizować|zbadać|zanalizować} {wytypowane|konkretne|dane|wybrane} {zderzenie|zjawisko|zderzenie masowe|zjawisko masowe}, {trzeba|powinno się|należy|można} {wykorzystać|wypróbować|przetestować|zastosować} {różnorodne|wielorakie|przeróżne|rozmaite} {narzędzia|sposoby|metody} {{typowe|charakterystyczne} dla {analizy|analizy statystycznej|statystyki}|statystyczne}, {jakich|których} {wynaleziono|odkryto|występuje|pojawiło się} {już|od niedawna|obecnie|aktualnie} {naprawdę|niesamowicie|bardzo} {wiele|dużo}. {{Ułatwiają|Umożliwiają} one|{Przyzwalają|Zezwalają|Pozwalają} one na} {przebadanie|sprawdzenie|przetestowanie|rozważenie|zbadanie} {choćby|chociażby|między innymi|m.in.|przykładowo} {trudności|kłopotów|zagwozdek|problemów} {ekonomicznych|finansowych|społecznych|demograficznych} {lub|bądź|czy|albo} {problemów|trudności|kłopotów|zagwozdek} {socjalnych|naukowych|socjologicznych}. {Wszystkie|One wszystkie|Wszystkie {metody|sposoby|z nich}} {przynależą|zaliczają się|zalicza się|należą} {równocześnie|synchronicznie|oprócz tego|dodatkowo|jednocześnie} do {wielkiej|rozwijającej się|rosnącej|ogromnej} {dziedziny|kategorii|nauki|grupy} {sposobów|metod} {analiz|badań} naukowych. {Wykorzystuje|Stosuje|Wybiera|Typuje} {się je po to|się je}, {ażeby|żeby|by} {opisywać|definiować|charakteryzować|przybliżać} {zjawiska|zderzenia|sytuacje|problemy}, {wyznaczać|rozpoznawać|potwierdzać} je {i|oraz} {opowiadać|mówić|głosić} o nich {ludzkości|ludziom|społeczeństwu}. {{Wykonuje|Robi} się to|{Doprowadza|Dokonuje} się do tego} {choćby|m.in.|np.|chociażby} {przez|poprzez} {zdobywanie|uzyskiwanie|pobieranie|pozyskiwanie} {informacji|wiadomości|faktów|danych} {ze statystycznych urzędów|z urzędów statystycznych}, {jakie|które to|jakie to|które} {same|samodzielnie} {także|również|też} {interesują się|trudnią się|zajmują się} {analizowaniem|przepatrywaniem|przeglądaniem|obserwacją} {świata|środowiska|otoczenia} {oraz|i} {badaniem|sprawdzaniem|ocenianiem|testowaniem} {ludzi|istot społecznych|osób publicznych|społeczeństwa}. {Niejednokrotnie|Regularnie|Nierzadko|Często} {wytwarza|kreuje|przygotowuje|tworzy} się {też|również|dodatkowe,|także} {sprecyzowane|uszczegółowione|doprecyzowane|skonkretyzowane} {ankietyzacje|ankiety}, {wręczając|oferując|proponując|oddając} je {zwykłym|zwyczajnym|normalnym|przeciętnym} {osobom|ludziom} {oraz|i} {nakłaniając|namawiając|przekonując|skłaniając} do ich {rzetelnego|właściwego|dokładnego|precyzyjnego} {wypisania|uzupełnienia|wypełnienia}{, a| i} {tym samym|dzięki temu|tym sposobem} {wyciągając|wydobywając|czerpiąc} {od nich|z nich} {faktyczne|praktyczne|niezbędne|przydatne|konieczne} {dane|wiadomości|informacje}. {A co|Co} {tak naprawdę|w rzeczywistości|w ogóle} {oferuje|ofiarowuje|prezentuje|daje} {ludziom|mieszkańcom|społeczeństwu|światu|ludzkości} Analiza statystyczna? {Z jakiego powodu|Z jakiej przyczyny|Dlaczego} {właśnie|dokładnie|akurat} ta {nauka|dziedzina nauki|dziedzina} jest dla {badaczy|ekspertów|pracowników naukowych|naukowców} {tak bardzo|tak niesamowicie|aż tak} {istotna|kluczowa|ważna}, {niemalże|wręcz|prawie|często} priorytetowa?


{Wykonanie|Wykorzystanie|Zastosowanie|Przeprowadzenie} analizy statystycznej {pozwala na|umożliwia|zezwala na|ułatwia|daje {sposobność|możliwość} na} {powiększenie|rozszerzenie|poszerzenie|zwiększenie} {osobistej wiedzy|własnej wiedzy|posiadanej wiedzy} {wokół|w okolicach|w obrębie} {jednej|konkretnej|wybranej} {nauki|dziedziny nauki|dziedziny}, {związanej|łączącej się|powiązanej|połączonej} {przeważnie|nierzadko|najczęściej} z {funkcjonowaniem|bytem|egzystencją|życiem} {ludzkości|społeczeństwa|ludzi} {albo|bądź|czy|lub} {z otoczeniem|ze środowiskiem|ze światem|z demografią}. {Sposoby|Narzędzia|Badania|Metody} statystyczne {zazwyczaj|bez wątpienia|nadzwyczaj|bardzo} {chętnie|śmiało|często} {stosowane|testowane|wykorzystywane} są przez {młodych|licznych|wielu|rozmaitych} {uczniów|studentów} {szykujących się|przymierzających się|mobilizujących się|przygotowujących się} do {bronienia|obrony} {pracy magisterskiej|prac licencjackich|prac magisterskich|pracy licencjackiej}. {Jedynie dzięki|Tylko dzięki|Dzięki} {uprzednio|wcześniej} {przeprowadzonym|wykonanym} {testom|analizom|badaniom} {są oni w stanie|mogą oni|potrafią oni} {zawrzeć|umieścić|zamieścić|zaznaczyć} w pracy {tylko i wyłącznie|jedynie|same|wyłącznie} {{prawdziwe|rzeczywiste|wiarygodne|sprawdzone} dane|fakty}, {jakie|które to|które} dla {komisji egzaminacyjnych|komisji egzaminacyjnej|komisji} {każdorazowo|niewątpliwie|zawsze} {bywają|są} {bezcenne|najcenniejsze|najbardziej wartościowe} {i|oraz} najbardziej {fascynujące|intrygujące|zachwycające|interesujące}.